Prosinec 2009

Digestoř

18. prosince 2009 v 7:32 | Robert Cvrk
Recirkulace - bezodtahový provoz
Nasávaný vzduch prochází digestoří a vyčištěný od mastnot a pachů se vrací zpět do místnosti. Pára, na rozdíl od odtahového režimu, ovšem v místnosti zůstává. Při recirkulačním režimu je zapotřebí na sání motoru digestoře nasadit uhlíkové filtry, které díky vysoké absorpční schopnosti pohlcují pachové částice.
Odtahový provoz digestoře
Je tou nejlepší variantou pro zachování zdravého a komfortního prostředí ve Vaší kuchyni a přilehlých místnostech. Nezdravý, vařením znečištěný vzduch spolu s párou je odváděn do venkovního prostředí. Váš byt se tak stává čistějším a útulnějším. Pokud používáte k vaření plynové spotřebiče nebo často fritujete, je kvalitní odvětrání výparů v místnosti již nutnost.
Doporučujeme
pokud je to jen trochu technicky proveditelné, používat digestoře v odtahovém režimu, případně kombinovat recirkulační provoz digestoře s odvětráváním pomocí malé domácí vzduchotechniky. Pro zamezení samovolného úniku tepla přes odtahové potrubí doporučujeme použít originální zpětnou klapku pro digestoře. Výhodou je velmi snadná montáž přímo do příruby digestoře, díky které odpadají speciální úpravy na odtahovém potrubí.
Odtahové potrubí
Je právě tou cestou, kterou odsávaný vzduch opouští místnost. Pro bezproblémovou a komfortní funkci digestoře je nutné, aby potrubí bylo co možná nejkratší, po celé délce dostatečně široké s minimálním počtem záhybů a kolen. Pro odtah digestoře doporučujeme použít hladké plastové potrubí minimálně o doporučeném průměru (viz průměr odtahu). U digestoří s výkonem nad 1000 m³/h a při delších a komplikovanějších odtazích doporučujeme použít potrubí s větším průměrem. Nevhodným materiálem pro odtah jsou hliníková flexo potrubí. Při průchodu vzduchu tímto potrubím vznikají na záhybech drobné vzduchové víry, které ztěžují průchod vzduchu a jsou zdrojem nežádoucích vibrací a tím i hluku.
Při budování odtahu je nutné si uvědomit, že v zimních měsících může docházet vlivem rozdílných teplot ke kondenzaci páry v odtahovém potrubí a vzniku kondenzátu. Konec potrubí proto doporučujeme vést v mírném sklonu dolů tak, aby po vypnutí digestoře nezůstával zbytek kondenzátu v potrubí, případně nedošlo k jeho vtečení do digestoře.
U odtahů vedoucích kolmo vzhůru na střechu přes nevytápěné půdní prostory a u sdružených odtahů může vznikat větší množství kondenzátu, které je nutno odvést mimo systém potrubí. Jednoduchý odvod kondenzátu můžete vytvořit pomocí běžného potrubního kolínka, do jehož nejnižší části vyvrtáte malý otvor, kterým po vypnutí digestoře bude kondenzát odtékat.
JAK VYBÍRAT VENTILÁTORY?

16. prosince 2009 v 17:25 | Robert Cvrk

Nežijeme ve vakuu - dýcháme vzduch
V tomto textu Vám chceme pomoci při nákupu vhodného ventilátoru pro Váš domov nebo podnikání. I když se výběr ventilátoru může zdát naoko jednoduchou záležitostí, není vhodné jej podcenit. Není nic horšího než zjištění, že po nainstalování vybraného výrobku ventilátor sice pracuje, ale požadovaný efekt se nedostaví.

Asi by nás ani nenapadlo hovořit o kvalitě vzduchu, možná proto, že je to pojem čistě subjektivní - "kvalitní" vzduch např. v koupelně bude úplně jiný než ve společenské místnosti. Kvalita vzduchu v místnosti má přímý vliv na osoby v ní, protože ti svou prací a dýcháním uvolňují teplo, pot, spotřebovávají kyslík apod., čímž přispívají ke snižování jeho jakosti. K tomu je potřebné dále připočítat cigaretový dým, zdraví škodlivé výpary z různých materiálů, které nás obklopují, prach …

V prvé řadě je tedy potřebné zamyslet se nad tím, v jakém prostoru (místnosti) má ventilátor pracovat. Pokud má ventilátor sloužit k optimální výměně vzduchu, je nutné podle následující tabulky zjistit, kolikrát za hodinu je potřebné vzduch v místnosti vyměnit (podle druhu místnosti). Získaný údaj použijeme v dalších krocích.

Tabulka výměn vzduchu v místnosti za hodinu
Druh místnosti
Počet výměn za hodinu
Koupelny a WC
4 - 10
Kancelářské prostory
5 - 8
Počítačové místnosti
4 - 6
Restaurace
8 -12
Obchody
4 - 8
Kuchyně v domácnostech
8 - 20
Bazény (soukromé)
6 - 7
Šatny
6 - 8
Obytné místnosti
1 - 1,5
Druhým krokem je určení objemu místnosti. Ten vypočítáme podle jednoduchého vzorce: Objem místnosti ( v m3) = délka x šířka x výška (místnosti v metrech)


Základní způsoby větrání
1. Podtlakové větrání - odsávání vzduchu z místnosti
Systém odsávání vzduchu je nejpoužívanější metodou výměny vzduchu, protože je nejekonomičtější. Používá se zejména tam, kde vzduch obsahuje škodliviny, které se nesmí dostat z odsávaného prostoru do ostatních místností (koupelny, kuchyně, kuřárny, WC apod.). Znehodnocený vzduch v místnosti je odsáván do venkovního prostředí
a nahrazován čerstvým vzduchem zvenčí. Při tomto způsobu větrání musí být místa odsávání a přívodu vzduchu umístněná tak, aby přiváděný čerstvý vzduch pokryl celou místnost ( přívod vzduchu musí být co nejdále od odtahu vzduchu).

Pro zvýšení efektivity systému je vhodné otvory přívodu vzduchu umístnit naproti bodu odsávání (ventilátoru). Jejich plocha by měla být cca 1,5 až 2-krát větší, než je plocha otvoru pro ventilátor. V opačném případě nebude zabezpečena požadovaná výměna vzduchu v místnosti. Jestliže chcete větranou místnost rozdělit na kuřáckou a nekuřáckou zónu, potom je zapotřebí nekuřáckou zónu umístnit do přívodní časti a kuřáckou zónu do odvodní časti.


2. Přetlakové větrání - přívod vzduchu do místnosti
Tento způsob výměny vzduchu představuje přesný opak podtlakového větrání. Vzduch z okolního prostředí je ventilátorem vháněný do místnosti. V místnosti poté vznikne přetlak, který vytláčí přebytečný vzduch přes dostupné otvory. Používá se hlavně v případech, je-li nutné zabránit pronikání škodlivin z okolních prostorů do místnosti.


3. Rovnotlaké větrání - nucený přívod a odvod vzduchu
Použitím obou předchozích metod současně vzniká rovnotlaký ventilační systém. Tento způsob větrání je nejúčinnější. Výkon přívodního a odsávacího ventilátoru nemusí být stejný. Jestliže chceme v místnosti dosáhnout mírný podtlak, zvolíme výkonnější odsávací ventilátor. Pokud chceme dosáhnout přetlak použijeme výkonnější přívodní ventilátor. Pro umístnění přívodu a odvodu vzduchu platí stejná pravidla jako v případě 1.


Nyní již můžete vybírat!
V prvním kroku našeho průvodce jste zjistili počet požadovaných výměn vzduchu v místnosti. V druhém kroku jste určili objem místnosti, který chcete větrat. Pokud tyto dvě hodnoty vynásobíte dostaneme požadovaný vzduchový výkon ventilátoru.

Objem větrané místnosti v m3 x počet výměn vzduchu za hod. = vzduchový výkon ventilátoru m3/h

Způsob určení správného výkonu ventilátoru není tedy složitý.

Dalším krokem je volba konkrétního typu ventilátoru, podle možnosti jeho zabudovaní. Tady je k dispozici více možností, podle konkrétních podmínek:

1. axiální ventilátory slouží na přímý výfuk přes stěnu nebo krátké potrubí max. 3 m dlouhého. Vyrábí se jako stěnové, stropní nebo okenní.

2. radiální ventilátory se používají pro napojení na delší vzduchotechnické potrubí. Vyrábí se jako potrubní, nástěnné nebo stropní s výfukem do potrubí.

Mimo toho je nutné při návrhu zohlednit prostředí ve kterém bude ventilátor pracovat. Podle prostředí vybíráme ventilátor s potřebným stupněm ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles. Pro vlhké prostředí (koupelny, bazény apod.) je nezbytné krytí IP X4. Pro vyšší teploty, výbušné nebo agresivní prostředí vybíráme ventilátory, které jsou určené pro tyto podmínky.

Jestliže bude ventilátor v provozu jen občas, postačují ventilátory s kluznými ložisky. Pokud bude ventilátor v nepřetržitém provozu anebo více než 8 hodin denně, je vhodnější použít ventilátor s kuličkovými ložisky. Je-li ventilátor napojený na společné potrubí nebo větrací šachtu s dalšími ventilátory, použijeme ventilátor se zpětnou klapkou anebo automatickou žaluzií.

Ovládání ventilátoru je možné realizovat různými způsoby:
1. ovládání nástěnným nebo lankovým vypínačem
2. ovládání spojené s osvětlením (s možností nastavitelného časového doběhu ventilátoru - "timer")
3. ovládaní podle teploty, vlhkosti, přítomnosti osob, kvality ovzduší (samostatný anebo zabudovaný snímač s pevnými nebo nastavitelnými parametry měřené veličiny)
4. ovladače s plynulou nebo skokovou regulací otáček ventilátoru

Získali jste ucelenou představu jak postupovat, aby jste si správně vybrali vhodný typ ventilátoru. Rádi bychom upoutali Vaši pozornost na italské výrobky firmy VORTICE, firmy s 50 letou tradicí výroby větrací techniky. Její produkty se těší ve světě mimořádné oblibě nejen díky vynikajícímu poměru výkonu a ceny, kvalitě, dlouhodobé životnosti ventilátorů, ale i kvůli jejich estetickému a nadčasovému designu. Výrobky se značkou Vortice mají své místo i v Muzeu moderního umění v New Yorku. Je to čest, kterou se může pyšnit málokterý evropský výrobce.
Široká škála produkce VORTICE zaručuje uspokojení libovolného požadavku na větrací systém.

Uvedeme alespoň několik typů ventilátorů, které jsou vhodné do domácností:
Řada PUNTO představuje axiální ventilátory, které jsou vhodné do koupelny, sociálních zařízení, kuchyní a pod., určených na přímé odsávání přes stěnu nebo do potrubí max. 3 m dlouhého. Vyrábí se v rozměrech 100 mm, 120 mm a 150 mm. Je možné je instalovat do stěn, stropů nebo do oken. Všechny modely mají krytí IP X4 a dvojitou elektrickou izolaci, což umožňuje jejich použití i ve vlhkém prostředí. Pro diskrétnější montáž byly navrhnuty variace této řady: PUNTO GHOST pro skrytou instalaci do potrubí a PUNTO SLIM s ultratenkou odsávací mřížkou. Užitkovou hodnotu celé řady PUNTO zvyšuje nízká hlučnost ventilátorů a široká paleta jejich vybavení - automatická žaluzie, časový doběh ventilátoru, automatické ovládání vlhkosti v místnosti, automatické zapnutí ventilátoru po vstupu do místnosti atd. Vzduchové výkony této řadu se pohybují v rozpětí od 90 do 335 m3/h.

Řada VARIO zahrnuje axiální ventilátory s mimořádně nízkou hlučností určené pro větrání větších místností než ventilátory PUNTO. Možnost reverzního chodu těchto ventilátorů umožňuje jejich použití na přívod a odvod vzduchu. Rozsáhlé příslušenství nabízí instalaci do stěn, podhledu nebo i do skla. Disponují vzduchovým výkonem od 233 - 1750 m3/h a jsou vyráběné v rozměrech 150 mm, 230 mm a 300 mm.


Řada VORT QUADRO
je nejnovější produkt VORTICE a zahrnuje rádiální ventilátory s exkluzivním designem, mimořádně nízkou hlučností určené pro větrání větších i menších místností. Možnost instalace na stěnu i strop nebo do stěny i stropu. Ventilátory VORTICE VORT QUADRO disponují vzduchovým výkonem od 85 - 280 m3/h a jsou vyráběné v modelech MICRO, MEDIO a SUPER.

Při vývoji těchto ventilátorů se podařilo posunout hranice výkonových, hlukových a energetických
parametrů výrazně dopředu oproti obdobným výrobkům jiných výrobců. Nová konstrukce lopatek oběžného kola zabezpečuje zvýšení vzduchového výkonu, snížení hlučnosti a elektrického příkonu ventilátorů. Nová konstrukce v kombinaci s novými materiály zabezpečuje vysokou tuhost a robustnost ventilátorů. Podstatně se rozšířila řada montážních sad, které optimalizují jejich instalaci bez nutnosti použití dalších prvků.

Pro napojení na potrubí se používají radiální ventilátory řady LINEO, které jsou vhodné pro nepřetržitou ventilaci větších místností i se zvýšenou úrovní vlhkosti. Vzduchový výkon těchto ventilátorů je 200 až 2300 m3/h. Typ ARIETT slouží na podobné účely v menších místnostech.
Jestliže potřebujete odsávat vzduch z několika místností současně, má Vortice řešení v podobě ventilátoru VORT PENTA. Jedná se o potrubní ventilátor s adaptérem pro napojení odsávacích hadic zakončených talířovými ventily. Systém dokáže odsávat vzduch až z 5 místností.

V případě zájmu o podrobnější informace o ventilátorech navštivte naše stránky